Per ACONSILIUM és fonamental l’estudi de les característiques i particularitats que presenta un indret. Solament l’anàlisi acurat de les seves fortaleses, necessitats i oportunitats ens permeten crear i aplicar programes socials, formatius i empresarials que permetin el desenvolupament del territori.

Sabem com intervenir en el territori a fi de generar un impacte positiu i donar-li impuls, considerant sempre la identitat i els costums, el que som i què volem pel nostre futur. Contribuir-hi és a les nostres mans, i a les de tothom.

La nostra actuació comporta conèixer i analitzar el mercat de treball per tal de detectar possibilitats d’ocupació, necessitats de formació, tendències dels sectors, necessitats de les empreses, etc. Intervé en la creació de noves aliances, manteniment i fidelització dels contactes amb les empreses. Aquests contactes permetran el perfeccionament professional i la realització de formacions a mida.

Oferim programes formatius per a ajudar en l’orientació professional; facilitem l’equilibri entre oferta i demanda en els perfils competencials del mercat de treball. És l’instrument que impulsa l’adquisició de noves competències transversals i millora l’adequació de les qualificacions professionals i de les especialitats formatives als llocs de treball.

També analitzem les activitats econòmiques del territori per detectar l’ocupabilitat, explorar noves ocupacions a les que les noves tecnologies i l’entorn digital ens permeten accedir i ser el vincle d’unió entre ciutadà, institució i empresa.

 1. Realitzem les funcions de prospecció, intermediació i serveis als/les usuaris/àries per tal de promoure la inserció laboral.
 2. Anàlisi i gestió de la informació: Anàlisi de sectors, empreses, etc. i realització d’activitats comercials (networking, jornades, etc.).
 3. Contacte i relació amb les empreses i organitzacions: Contacte inicial, visites, seguiment i fidelització.
 4. Identificació de noves necessitats de les empreses en matèria de gestió de persones i de RSC.
 5. Suport en la definició de perfils professionals i de les ofertes de treball.
 6. Seguiment de les ofertes gestionades i del seguiment de les insercions realitzades.
 7. Suport a l’empresa durant el procés d’execució del servei.
 8. Identificació i disseny de nous serveis per a les empreses.
 9. Valoració del grau de satisfacció de les empreses.
 10. Reunions de coordinació per conèixer les necessitats de les empreses.

En què podem intermediar?

 • La detecció de perfils personals i professionals requerits per les empreses, encara que no es tradueixin immediatament en llocs de treball disponibles.
 • El tipus d’ocupació que creen (tipus de contractes, aproximacions salarials, etc.).
 • El ritme de creació de llocs de treball (aproximació a la quantitat de personal que incorporen al llarg de l’any) per part de les empreses.
 • La forma que tenen les empreses d’accedir al personal que contracten (empreses de selecció, anuncis a la premsa, Oficines de Treball de la Generalitat, contactes personals, etc.).
 • La possibilitat que tot això es tradueixi en llocs de treball disponibles de manera immediata o a un cert termini, com a mecanisme d’activació de les accions d’intermediació.
 • La detecció de l’adequació de les accions d’orientació i formació a les necessitats de les empreses.
 • El coneixement de la situació dels sectors d’activitat, les inquietuds de les persones amb càrrecs de responsabilitat a les empreses, la situació del mercat de treball, etc.

L'anàlisi metodoloògic que seguim:

 • L’anàlisi quantitativa consisteix en la realització d’un estudi sobre el mercat en què es vol actuar, a partir de l’obtenció i el tractament de dades estadístiques.
 • L’anàlisi qualitativa pretén contrastar les conclusions obtingudes en l’anàlisi quantitativa a través del contacte directe amb el territori.

Prospecció de perfils i competències professionals

BÀSIQUES

 • Coneixement general del context empresarial i social: conèixer les característiques del teixit econòmic, empresarial. Conèixer les característiques i el funcionament del teixit social

 • Competències digitals: Conèixer les aplicacions TIC generals i específics específics que permeten gestionar la informació i les dades de forma competent

 • Conèixer les eines i les possibilitats de les eines online i les possibilitats de la comunicació 2.0

TÈCNIQUES

 • Coneixement del model d’ocupabilitat per competències (anàlisi de l’ocupabilitat, CV per competències, definició de perfils i selecció per competències).
 • Coneixement del mercat laboral (sector, ocupacions, índex d’atur, filons d’ocupació, etc.)
 • Coneixement sobre disseny i planificació estratègica d’accions d’intermediació (identificació d’empreses diana, definició de cartera de serveis, argumentari, etc.)
 • Coneixement i ús dels canals i vies per a l’accés al mercat laboral així com de les eines i instruments per a la recerca de feina (CV per competències, videocurrículums, etc.)

TRANSVERSALS

 • Comunicació presencial
 • Negociació
 • TIC i ús de xarxes socials, i l’E-Màrqueting
 • Imatge i vídeo