POLÍTICA DE PRIVACITAT

ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i especialment en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES
Denominació social: ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP
CIF: J56244379
Domicili social: Complex de la Caparrella, núm 97. 25192 LLEIDA
Telèfon:+34 640725684
Adreça de correu electrònic protecció de dades: info@aconsilium.com

Les seves dades personals es tractaran amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud en cadascun dels formularis presents en aquesta pàgina web. Així mateix seran utilitzats per ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP per a informar-lo dels nostres serveis o novetats referides a aquests.
ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP tractarà la informació facilitada per vostè de manera confidencial i exclusivament per a les finalitats determinades, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.

En cas que es pretengui tractar les dades personals per a una finalitat que no sigui aquell per al qual es van recollir, es proporcionarà a l’interessat, amb anterioritat a aquest tractament sobrevingut, la informació sobre aquesta altra finalitat i qualsevol informació addicional pertinent.

Legitimació per al tractament de les dades personals

La base jurídica que legitima el tractament de les seves dades personals és el consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc que ens facilita quan marca la casella “Accepto l’Avís Legal i Política de Privacitat” i el posterior enviament del formulari on verifica el seu consentiment.
Les dades que li sol·licitem són adequades, pertinents i estrictament necessàries i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les.

Quant de temps conservarem les dades personals?

Les dades personals que ens proporciona seran conservades el temps mínim necessari per a la correcta prestació del servei ofert, així com per a atendre les responsabilitats que es poguessin derivar del mateix i de qualsevol altra exigència legal.

Comunicació de dades a tercers

ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP no cedirà les dades proporcionades per vostè a terceres persones, excepte casos d’obligació legal o per que vostè n’ha donat el seu consentiment exprés.

Els seus drets en relació a les dades facilitades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP estem tractant dades personals que el concerneixen, o no. Els drets de protecció de dades que vostè pot exercitar són:

  • Dret d’accés, rectificació, cancel·lació, tractament o supressió: Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
  • Dret d’oposició: En determinades circumstàncies vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades. ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Dret a la portabilitat de les seves dades: Vostè pot sol·licitar que les seves dades personals automatitzades siguin cedides o transferides a qualsevol altra empresa que ens indiqui en un format estructurat, intel·ligible i automatitzat.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: En determinades circumstàncies, vostè pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Com exercir aquests drets?

Vostè podrà exercitar els seus drets de protecció de dades personals dirigint una comunicació per escrit a ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP, Complex de la Caparrella, núm 97. 25192 LLEIDA, indicant la referencia “PROTECCIÓ DE DADES” o al correu electrònic habilitat a aquest efecte, info@aconsilium.com, incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI o un altre document d’identificació equivalent i indicant el seu nom i cognoms, petició en què es concreta la sol·licitud, adreça a l’efecte de notificacions, data i signatura.

Per quin motiu disposem de les seves dades personals?

Les dades personals dels quals disposem han estat proporcionats directament per vostè a través dels contactes que ha tingut amb el nostre equip professional o mitjançant els diferents formularis dels quals disposa la pàgina web, o bé per mitjà de les cookies instal·lades tal com pot consultar-se en la nostra Política de Cookies.

Retirada del consentiment

Vostè té el dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Reclamacions

Si vostè considera que les seves dades no són tractats correctament, pot dirigir les seves reclamacions al correu electrònic de Protecció de Dades de ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP info@aconsilium.com, o a l’autoritat de control, que en el territori nacional és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, bé a través de la seu electrònica del seu portal web (www.agpd.es), o bé mitjançant escrit dirigit a la seva adreça postal (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).

Quina informació recopilem?

En general pot utilitzar el lloc web www.aconsilium.com sense facilitar cap informació de caràcter personal. Les cookies utilitzades ens serveixen per obtenir informació anònima dels navegants sobre la navegació en el lloc i analitzar el funcionament, rendiment i seguretat d’aquest, així com gestionar la visibilitat dels continguts o la publicitat. En tot moment vostè pot revocar o editar aquest consentiment: haurà de clicar sobre el botó de «Política de Cookies» situat al peu de cada pàgina.
També disposem de diverses seccions en la nostra pàgina web en les quals existeixen formularis de recollida de dades personals que són necessaris per a poder prestar-li els serveis que ens sol·licita. Les dades d’emplenament obligatori s’especifiquen en el propi formulari, i la seva negativa a subministrar-los implicarà no poder atendre la seva sol·licitud. Quan ens remet algun d’aquests formularis sol·licitant-nos informació, l’usuari garanteix l’autenticitat, exactitud i veracitat de tota la informació que ens faciliti, comprometent-se a mantenir actualitzades les dades que ens faciliti de manera que les mateixes responguin, en tot moment, a la seva situació real. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes i dels perjudicis que les mateixes poguessin causar.

Seguretat i Actualització de les seves dades personals

Amb l’objectiu de mantenir la seguretat de les seves dades personals, l’informem que ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP ha adoptat totes les mesures legalment requerides, d’índole tècnica i organitzativa necessàries, per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades per evitar l’extraviació, mal ús, modificació, accés no autoritzat i robatori. Tals com el Certificat del xifrat de dades d’extrem a extrem implementat en el lloc web i els formularis, confidencialitat dels sistemes de tractament, capacitat de resposta en cas d’incidents tècnics, còpies de seguretat, procediments periòdics de verificació i avaluació de la seguretat del tractament, etc.


POLÍTICA DE PRIVACIDAD [CASTELLANO]

ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos personales, y en especial en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS

Identidad: ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP
CIF: J56244379
Dirección: Complex de la Caparrella, núm 97. 25192 LLEIDA
Teléfono: +34 640725684
Correo electrónico de Protección de Datos: info@aconsilium.com

Finalidad del tratamiento de los datos personales

Sus datos personales se tratarán con la finalidad de atender su solicitud en cada uno de los formularios presentes en esta página web. Asimismo serán usados por ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP para informarle de nuestros servicios o novedades referidas a los mismos.

ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP tratará la información facilitada por usted de manera confidencial y exclusivamente para los fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. En caso que se pretenda tratar los datos personales para un fin que no sea aquél para el que se recogieron, se proporcionará al interesado, con anterioridad a dicho tratamiento sobrevenido, información sobre ese otro fin y cualquier información adicional pertinente.

Legitimación para el tratamiento de los datos personales

La base jurídica que legitima el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento informado, expreso, libre e inequívoco que nos facilita cuando marca la casilla “Acepto el Aviso Legal y Política de Privacidad” y el posterior envío del formulario donde verifica su consentimiento.
Los datos que le solicitamos son adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios y en ningún caso está obligado a facilitárnoslos.

¿Cuánto tiempo conservaremos los datos personales?

Los datos personales que nos proporciona serán conservados el tiempo mínimo necesario para la correcta prestación del servicio ofrecido, así como para atender las responsabilidades que se pudieran derivar del mismo y de cualquier otra exigencia legal.

Comunicación de datos a terceros

ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP no cederá los datos proporcionados por usted a terceras personas, salvo casos de obligación legal o mediando su consentimiento expreso.

Sus derechos en relación a los datos facilitados

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación acerca de si en ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP estamos tratando datos personales que le conciernen, o no. Los derechos de protección de datos que usted puede ejercitar son:

  • Derecho de acceso, rectificación, cancelación, tratamiento o supresión: Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
  • Derecho de oposición: En determinadas circunstancias usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos. ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
  • Derecho a la portabilidad de sus datos: Usted puede solicitar que sus datos personales automatizados sean cedidos o transferidos a cualquier otra empresa que nos indique en un formato estructurado, inteligible y automatizado.
  • Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento: En determinadas circunstancias, usted puede solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
  • Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas.

Cómo ejercitar estos derechos

Usted podrá ejercitar sus derechos de protección de datos personales dirigiendo una comunicación por escrito a Complex de la Caparrella, núm 97. 25192 LLEIDA, indicando la referencia “PROTECCIÓN DE DATOS” o al correo electrónico habilitado a tal efecto, info@aconsilium.com , incluyendo en ambos casos fotocopia de su DNI u otro documento de identificación equivalente e indicando su nombre y apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma.

¿Por qué motivo disponemos de sus datos personales?

Los datos personales de los que disponemos han sido proporcionados directamente por usted a través de los contactos que ha tenido con nuestro equipo profesional o mediante los diferentes formularios de los que dispone la página web, o bien a través de las cookies instaladas tal y como puede consultarse en nuestra Política de Cookies.

Retirada del consentimiento

Usted tiene el derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Reclamaciones

Si usted considera que sus datos no son tratados correctamente, puede dirigir sus reclamaciones al correo de Protección de Datos de ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP info@aconsilium.com, o a la autoridad de control, que en el territorio nacional es la Agencia Española de Protección de Datos, bien a través de la sede electrónica de su portal web (www.agpd.es), o bien mediante escrito dirigido a su dirección postal (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).

¿Qué información recopilamos?

En general, puede usar el Sitio Web sin facilitar ninguna información de carácter personal.

Por lo general puede utilizar el sitio web www.aconsilium.com sin facilitar ninguna información de carácter personal. Las cookies utilizadas nos sirven para obtener información anónima de los navegantes sobre la navegación en el sitio y analizar el funcionamiento, rendimiento y seguridad de éste, así como gestionar la visibilidad de los contenidos o la publicidad. En cualquier momento usted puede revocar o editar este consentimiento: deberá pulsar en el botón «Política de Cookies», ubicado en el pie de cada página.

También disponemos de varias secciones en nuestra página web en las cuales existen formularios de recogida de datos personales que son necesarios para poder prestarle los servicios que nos solicita. Los datos de cumplimentación obligatoria se especifican en el propio formulario, y su negativa a suministrarlos implicará no poder atender su solicitud.

Cuando nos remite alguno de estos formularios solicitándonos información, el usuario garantiza la autenticidad, exactitud y veracidad de toda la información que nos facilite, comprometiéndose a mantener actualizados los datos que nos facilite de forma que los mismos respondan, en todo momento, a su situación real. El Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas y de los perjuicios que las mismas pudieran causar.

Seguridad y actualización de sus datos personales

Con el objetivo de mantener la seguridad de sus datos personales, le informamos que ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP ha adoptado todas las medidas legalmente requeridas, de índole técnica y organizativa necesarias, para garantizar la seguridad de los datos personales suministrados para evitar la extraviación , mal uso, modificación, acceso no autorizado y robo. Tales como el Certificado del cifrado de datos de extremo a extremo implementado en el sitio web y los formularios, confidencialidad de los sistemas de tratamiento, capacidad de respuesta en caso de incidentes técnicos, copias de seguridad, procedimientos periódicos de verificación y evaluación de la seguridad del tratamiento, etc.