AVÍS LEGAL

Titular del lloc web

En compliment del que es preveu en l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa de manifest que les dades d’identificació del titular de www.aconsilium.com són:
Denominació o Raó Social: ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP
CIF: J56244379
Domicili Social i Fiscal: Complex de la Caparrella, núm 97. 25192 LLEIDA
Telèfon:+34 640725684
Adreça de correu electrònic general: info@aconsilium.com
ACONSILIUM Consultoria i formació SCP opera en el mercat sota la marca ACONSILIUM.

Termes d’ús

ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial reflectits a www.aconsilium.com, així com de tots els elements continguts en aquest. L’usuari es compromet a respectar aquests drets.
La utilització o la publicació, parcial o total, amb finalitats comercials, de qualsevol contingut de la web www.aconsilium.com està estrictament prohibida sense autorització prèvia de ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP. Està prohibit, també, modificar o suprimir material o continguts, els drets dels quals es reserva ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP.

Els gestors de llocs web que creïn enllaços amb la web de www.aconsilium.com han d’informar a ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP per escrit al domicili social indicat en la identificació del titular del lloc web d’aquest avís legal. Aquestes connexions no implicarà cap mena d’associació o participació amb les entitats connectades. ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP es reserva el dret a denegar aquest accés en qualsevol moment.

En el cas que qualsevol usuari de la web www.aconsilium.com entengués que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits, vulneren valors o principis constitucionals, o lesionen béns o drets del propi usuari o d’un tercer, es prega que el comuniquin per escrit al domicili social indicat en la identificació del titular del lloc web d’aquest avís legal.

ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP no serà responsable, en cap cas, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats de la falta de lectura d’aquest avís, o de l’incompliment de les obligacions específiques en les condicions establertes en aquest. El visitant respondrà dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a la web www.aconsilium.com.

Resolució de conflictes

Serà aplicable la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.

Acceptació de responsabilitat per part de l’usuari

L’ús de la web www.aconsilium.com, propietat de ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP, implica l’acceptació dels seus “Termes d’ús” que s’han detallat anteriorment.


AVISOS LEGALES [CASTELLANO]

Titular del sitio web

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, se pone de manifiesto que los datos de identificación del titular de www.aconsilium.com son:
Denominación o Razón Social: ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP
CIF: J56244379
Domicilio Social y Fiscal: Complex de la Caparrella, núm 97. 25192 LLEIDA
Teléfono:+34 640725684
Dirección de correo electrónico general: info@aconsilium.com
ACONSILIUM Consultoria i formació SCP opera en el mercado bajo la marca ACONSILIUM.

Términos de uso

ACONSILIUM es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial reflejados en www.aconsilium.com, así como de todos los elementos contenidos en éste. El usuario se compromete a respetar estos derechos.
La utilización o publicación, parcial o total, con fines comerciales, de cualquier contenido de la web www.aconsilium.com está estrictamente prohibida sin autorización previa de ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP. Asimismo queda prohibido modificar o suprimir material o contenidos, cuyos derechos se reserva ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP.

Los gestores de otros sitios web que creen enlaces con la web de www.aconsilium.com deben informar a ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP por escrito en el domicilio social indicado en la identificación del titular del sitio web de este aviso legal. Estas conexiones no implicarán ningún tipo de asociación o participación con las entidades conectadas. ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP se reserva el derecho a denegar el acceso en cualquier momento.

En caso de que cualquier usuario de la web www.aconsilium.com entendiera que el contenido o los servicios prestados por las páginas enlazadas son ilícitos, vulneran valores o principios constitucionales, o lesionan bienes o derechos del propio usuario o de un tercero, se ruega que lo comuniquen por escrito al domicilio social indicado en la identificación del titular del sitio web de este aviso legal.

ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP no será responsable, en ningún caso, por los daños y perjuicios de cualquier tipo derivados de la falta de lectura de este aviso, o del incumplimiento de las obligaciones específicas en las condiciones establecidas en el mismo. El visitante responderá de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar en la web www.aconsilium.com.

Resolución de conflictos

Será de aplicación la normativa española vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Lleida.

Aceptación de responsabilidad por parte del usuario

El uso de la web www.aconsilium.com, propiedad de ACONSILIUM Consultoria i Formació SCP, implica la aceptación de sus «Términos de uso» que se han detallado anteriormente.